Sea More Travel | Reisvoorwaarden

Reis- en Boekingsvoorwaarden

Sea More Travel vindt het belangrijk dat je tevreden bent over jouw reis. Wij zijn van mening dat duidelijke en overzichtelijke reis- en boekingsvoorwaarden hier aan kunnen bijdragen. Wij verzoeken je dringend deze door te lezen. Ze vormen een onderdeel van de met ons gesloten reisovereenkomst.

1. Totstandkoming van de reisovereenkomst

1.1 Met de aanmelding geeft de opdrachtgever aan Sea More Travel, gevestigd op Dr Roggertspad 21, 1506 EN Zaandam – hierna te noemen reisorganisator – toestemming tot het afsluiten van een reisovereenkomst
1.2 De aanmelding van een reis is gebaseerd op de door Sea More Travel uitgebrachte offerte en kan online geschieden.
1.3 Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever van Sea More Travel een boekingsbevestiging c.q. factuur met de gegevens van de opdrachtgever, de onderdelen van de reis, de eventuele medereizigers, de reissom en de betalingsvoorwaarden.
1.4 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de aanmelding en de reisovereenkomst, zowel door hemzelf als door alle aangemelde reizigers.
1.5 De inhoud van de reisovereenkomst is gebaseerd op de door Sea More Travel aangeboden offerte. Iedere afwijking en/of toevoeging dient schriftelijk met Sea More Travel te zijn overeengekomen.

2. Reisgarantie

2.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt SeaMore Travel gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse overnachtingen en losse tickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van SeaMore Travel ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan SeaMore Travel maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis worden overgemaakt aan SeaMore Travel. Alleen in geval dat SeaMore Travel in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

3. Betalingsprocedure

3.1 Nadat je van Sea More Travel een boekingsbevestiging c.q. factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging tot betaling met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt.
3.2 Het volledige bedrag van de reissom dient vier weken voor vertrek op de rekening te staan van de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Sea More Travel zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
3.3 De reissom wordt 1 dag na afloop van de reis op de rekening van Sea More Travel gestort.
3.4 In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
3.5 Eventuele klachten of claims over de reis, staan los van deze betaalmethode.
3.6 Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

4. Reissom, reisduur en reisprogramma

4.1 Tenzij anders vermeld gelden de in het programma gepubliceerde prijzen per persoon.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, tarieven, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en wisselkoersen zoals die bekend waren op de aanbiedingsdatum. Sea More Travel behoudt het recht om tussentijdse verhogingen van brandstoftoeslagen, door wisselende olie- en dollarprijzen, aan de opdrachtgever door te belasten.
4.3 Elke wijziging van één van deze elementen kan ons noodzaken onze prijzen aan te passen. Indien verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt kan de reiziger de reisovereenkomst zonder kosten annuleren, op voorwaarde dat de opzegging gebeurd is binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging.

5. Documenten

5.1 Elke reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals een paspoort en het vereiste visum.
5.2 Indien je een duikpakket boekt, anders dan een beginners-duikopleiding , dan dien je in het bezit te zijn van een duikbrevet, logboek en medische duikkeuring van maximaal één jaar oud.
5.3 Indien je een beginnerscursus boekt, dien je in het bezit te zijn van een geldige medische duikkeuring.
5.4 Gevolgen van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zijn voor rekening van de reiziger en/of van de opdrachtgever.

6. Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zoals voucher en e-tickets worden uiterlijk een week voor vertrek opgestuurd.

7. Verzekeringen

Het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.

8. Wijziging door de opdrachtgever

Tussentijdse wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg met Sea More Travel. De eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. Annulering door de opdrachtgever

9.1 De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren bij Sea More Travel. De hieraan verbonden kosten per reiziger zijn als volgt:
bij annulering tot en met 30 dagen voor vertrek 20% van de reissom,
vanaf de 29e dag (inclusief) tot en met de 22e dag voor vertrek 35% van de reissom,
vanaf de 21e dag (inclusief) tot en met de 15e dag voor vertrek 50% van de reissom,
vanaf de 14e dag (inclusief) tot en met de 5e dag voor vertrek 75% van de reissom,
vanaf de 4e dag (inclusief) tot de dag voor vertrek 90% van de reissom,
bij annulering op de dag van vertrek of later de volle reissom.
9.2 In geval van annulering van vliegtickets brengt Sea More Travel de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening. Dit kan de volledige ticketprijs zijn.
9.3 Indien een reiziger of een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in één gezamenlijke hotelkamer zijn geboekt, annuleert, dan geldt dit als annulering van de gehele reisovereenkomst voor dat deel van de reizigers dat op dezelfde hotelkamer zou verblijven.
9.4 De overgebleven reizigers hebben de mogelijkheid een nieuwe reisovereenkomst met Sea More Travel aan te gaan, waarbij de reissom zoals vermeld in het reisprogramma van toepassing is. Geldt deze overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie, dan wordt op de nieuwe reissom de verschuldigde of ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht.
9.5 Annulering kan per e-mail, welke bevestigd wordt door Sea More Travel.

10. Annulering en wijziging door de reisorganisator

10.1 De reisorganisator heeft het recht de reis te annuleren of te wijzigen onder gewichtige omstandigheden. Hieronder kunnen worden verstaan die omstandigheden waarvan de reisorganisator niet op de hoogte was bij het afsluiten van de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde reden waren om die overeenkomst niet af te sluiten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een natuurramp, oorlogen, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de reisorganisator vallen zoals contractbreuk vanwege de hoteluitbater of de vervoerder, etc.
10.2 Bij opzegging in bovenstaande gevallen verbindt Sea More Travel zich tot onmiddellijke en volledige terugbetaling van het reeds betaalde deel van de reissom.
10.3 Wanneer wijzigingen aangebracht moeten worden aan de vertrekdatum, de vertrektijd, de reisduur, het vervoer of het verblijf, zal Sea More Travel onmiddellijk de opdrachtgever in kennis stellen van de betreffende wijziging en verplicht hij zich een (minstens) gelijkwaardig alternatief, zonder prijstoeslag, aan te bieden.
10.4 Indien zich gewichtige omstandigheden voordoen vlak voor of tijdens de reis, dan kan de reisorganisator wijzigingen aanbrengen die hij van belang acht, met de verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zo veel mogelijk te beperken.

11. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

11.1 Bij beoordeling van niet-nakoming van de reisovereenkomst dient rekening te worden gehouden met de gebruiken en gewoonte van het land waar de diensten worden verleend. 11.2 Sea More Travel is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is, noch voor schade die volgens de in het verkeer in Nederland geldende normen en opvattingen niet voor haar rekening komt.
11.3 Indien de schade onder de dekking van de reis- en annuleringsverzekeringen pleegt te vallen, of de schade ontstaat door uitoefening van een beroep of bedrijf door de opdrachtgever of de reiziger, dan is Sea More Travel niet aansprakelijk.
11.4 De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van duiken en geleden ongemakken en/of schade door de plaatselijke (weers)en/of (politieke) omstandigheden.

12. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

Een reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten zijn te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, tenzij de betrokken reiziger geen verwijt treft.

13. Rente en incassokosten

Bij uitblijven van tijdige betaling door de opdrachtgever is over de hoofdsom rente verschuldigd en wel van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Verder is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 45.

14. Klachten

14.1 Indien, niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van Sea More Travel, een reiziger toch een klacht wil indienen, dan moet de klacht op de plaats van bestemming worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator, die zich zal inspannen om een bevredigende oplossing te vinden.
14.2 Indien de reiziger niet tevreden is met de gevonden oplossing, moet hij zijn klacht binnen veertien dagen na terugkeer in Nederland, schriftelijk en samen met de benodigde bewijsstukken, indienen bij Sea More Travel. Als de reis geen doorgang gevonden heeft geldt hiervoor ook een termijn van veertien dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum.
14.3 Indien de reiziger aanvullende informatie met betrekking tot accommodatie, voorzieningen of omgeving is verstrekt, bijvoorbeeld via het Internet of hotelbrochures en dergelijke kan de reisorganisator niet instaan voor de juistheid van de informatie. De beschrijving van de accommodatie, voorzieningen en omgeving, zoals blijkt uit de publicatie of het reisprogramma van de reisorganisator is maatgevend.

Copyright 2004 - 2019 | SEA MORE TRAVEL
Onze website gebruikt cookies. Bij het verder lezen/browsen op onze website accepteer je de cookies. Privacy verklaring
Oké